IMG_0812
  • kimtech
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิมเทค เทคโนโลยี เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 นำเข้า และจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ปะเก็นแผ่น, ปะเก็นเชือก, ปะเก็นยางแผ่น, sight glass, ฉนวนกันความร้อน, เครื่องมือตัดปะเก็น, เครื่องมือถอดปะเก็น ฯลฯ
  • 028107979
  • 0929466942
  • ส่ง Email ถึงผู้ลงประกาศ
  • http://www.kimtechgasket.com