ซอฟแวร์สำหรับงานด้านวิศวกรรม CAE

  • Home
  • ซอฟแวร์สำหรับงานด้านวิศวกรรม CAE
คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านวิศวกรรม CAE

คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านวิศวกรรม CAE (Computer-Aided Engineering) คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองประสิทธิภาพการทำงานเพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการจำลองการตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กระบวนการและเครื่องมือการผลิต

กระบวนการใช้งาน CAE โดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ (CAD Design) หลังจากนั้นจะใช้โปรแกรมด้าน CAE ตรวจสอบและแก้ปัญหา ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นวิศวกรจะสร้างหรือจำลองรูปทรงเรขาคณิต (หรือเป็นตัวแทนของระบบ) และคุณสมบัติทางกายภาพของการออกแบบเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมในรูปแบบของการนำไปใช้หรือข้อจำกัด จากนั้นตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมของฟิสิกส์พื้นฐาน ผลลัพธ์ที่ได้จะนำเสนอให้วิศวกรเพื่อการตรวจสอบแก้ไขรวมถึงการออกแบบใหม่อีกครั้ง…

สิงหาคม 27, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่