แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนสุก, Calcium Oxide, Quick Lime