มอลทิทอลผง, Maltitol powder, มอลทิทอลเหลว, Maltitol syrup