เด็กโตรสโมโนไฮเดรต, Dextrose monohydrate, สารให้ความหวาน